Výzva akcionářům k předložení akcií k výměně

Představenstvo obchodní společnosti G.G. a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, U Družstev 1012/5, PSČ 140 00,

IČ: 284 36 440, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14507

(dále jen „Společnost)

v souladu s ust. § 3 zák. č. 134/2013 Sb. oznamuje akcionářům Společnosti, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb. se k 1. 1. 2014 změnily ze zákona listinné akcie Společnosti na majitele na listinné akcie na jméno a vyzývá akcionáře Společnosti k předložení akcií k výměně za nové akcie a sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů Společnosti.

Výměna akcií včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat v provozovně Společnosti na adrese Hradební 761/3, 110 00, Praha - Staré Město tři měsíce po zveřejnění této výzvy způsobem pro svolání valné hromady Společnosti, a to vždy na základě předchozího sjednání přesného termínu na tel. čísle +420 777 355 890 , resp. na e-mailové adrese info@ggas.info .

Akcionář je povinen předložit předmětné akcie Společnosti k výměně a sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů (jméno a bydliště akcionáře fyzické osoby, či firma nebo název a sídlo akcionáře právnické osoby, to vše včetně čísla bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), a to nejpozději do tří měsíců ode dne zveřejnění této výzvy způsobem pro svolání valné hromady Společnosti. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností uvedených v této výzvě, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Představenstvo Společnosti

Oznámení o konání valné hromady společnosti G.G. a.s.

Datum konání: 15.12.2014

Čas konání: 10 hod.

Místo konání: notářská kancelář JUDr. Oulíka, Klimentská 1, Praha 1

 

POZVÁNKA NA

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI G.G. a.s.

 Představenstvo obchodní společnosti G.G. a.s., IČ: 284 36 440, se sídlem Praha 4, Nusle, U Družstev 1012/5, PSČ 140 00 (dále jen jako „Společnost“) tímto svolává v souladu s čl. 8.1.1. a 8.1.3 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 15. prosince 2014, v 10:00 hod, v kanceláři JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, na adrese Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady společnosti je následující:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady společnosti.
  2. Volba předsedy valné hromady společnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu 
  3. Projednání a hlasování o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku včetně hlasování o návrhu změny stanov Společnosti tak, že se celé dosavadní znění mění dle úpravy zákona o obchodních korporacích (návrh rozhodnutí: Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. Její stanovy se mění tak, že nově zní; odůvodnění: v důsledku podřízení a změny stanov bude Společnost podléhat jedinému zákonu a úprava bude přehlednější).  
  4. Volba nových členů dozorčí rady. Navrhovanými členy jsou paní Jindřiška Vávrová, r.č. 655507/2150, bytem Nučice u Rudné, U Háječku 440, pan Jozef Horák, r.č. 830119/8752, bytem Vikova 516, 274 01 Slaný a pan Michal Štěpánek, r.č. 720115/0198, bytem U Smaltovny 2, Praha 7 (návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady navržené osoby; odůvodnění: blížící se konec členství).
  5. Závěr

 Návrh změn stanov bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, provozovně Společnosti na adrese Hradební 761/3, 110 00, Praha - Staré Město a na webu Společnosti,  ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

 Představenstvo  Společnosti

Stanovy společnosti G.G.a.s. ke stažení: Stanovy_GGAS.pdf